Big Data cистемата NOTEMATRIX® е предназначена за реализиране на средни и големи проекти, изискващи висока точност при големи обеми данни. Успешно работи там, където е необходимо да се организира спазване на технологията на организиране на бизнес-процесите и точно преминаване на регламентите, а също осигуряване на вътрешен или външен контрол на предприятието.

Ключово достойнство на системата е наличието на удобен, детайлен финансов мониторинг в реално време. Програмно обезпечение NOTEMATRIX® предоставя прозрачни механизми за контрол на привлечените и извъноборотните средства, чието използване, от една страна позволява да се открият ресурсите за развитие, а от друга - съществено да се намалят рисковете от загуба на ликвидност. Предвиден е набор от програмни инструменти, необходими на ръководителя в процес на вземането на решения, в частност:

 • Обща динамика на дебиторските и кредиторските задължения по контрагентите.
 • Анализатор на скоростта на объщаемост на запасите.
 • Анализатор на рентабилността на продажбите.

  Механизмът на счетоводната отчетност в NOTEMATRIX® е вградена част от системата. Такава архитектура помага без допълнителни усилия и разходи да се осъществява взаимодействие на отчетното и всички останали подразделения на предприятията и, освен това, да се делегира на отчетните служители част от контролните функции. Комбинацията от стандартните отчетни алгоритми, параметризирани отчети и настройваните типове операции го прави универсален и позволява да се създават решения в съответствие с изискванията на местното счетоводно и данъчно законодателство, и лесно да се вгражда в съществуващия бизнес модел на компанията.

  Сред възможностите на системата също трябва да се отбележи:

 • Консолидиран отчет и консолидиран баланс на холдинга като цяло.
 • Мултивалутен отчет, обработка на курсовите разлики.
 • Автоматизация и организация на контрола върху движението на паричните средства. Консолидация на информацията от всички каси и банкови сметки.
 • Разчет на себестойността (калкулиране на производствената себестойност, включително с попроцесен метод).
 • Счетоводен баланс, главна книга и финансова отчетност - в съответствие със стандартите понятни за счетоводители и одитори.

  Капацитетът на системата осигурява работа в реално време на големи обеми данни – актуализацията на консолидирания баланс отнема от 1 до 60 секунди след регистрацията на събитието. Даже при използването на редови сървъри тези временни показатели се изпълняват за базата данни, съдържаща стотици хиляди номенклатури, милиони документи, десетки милиони въвеждания и обработваща хиляди транзакции на ден.

  NOTEMATRIX® има вграден механизъм за обмен на данни със страничен ПО (програмно обезпечение), което позволява да се консолидират информационните потоци от различни системи. Фактически, в автоматичен режим се формира счетоводния баланс на базата на цялата достъпна информация, в това число от несвързани програмни източници.

  Предвид факта, че базата данни в NOTEMATRIX® е единна и съдържа цялата пълнота от информация за стопанския комплекс, в нея е реализиран механизмът за разпределяне на правомощията и ограничаване на достъпа. Този механизъм позволява да се организират работните места на потребителите по такъв начин, че те да работят само със своя набор от данни и само в рамките на своите пълномощия.

  За Enterprise-решенията на базата на нашата система ние осигуряваме поддръжка с 4- часови времеви реакции от специалисти с високо техническо ниво и високо ниво на вземане на решение.

  NOTEMATRIX® Enterprise controlling system – програмно обезпечение за развитие на предприятието.